Từ khoá: LOONA

profile-yeojin

Thông tin Profile Yeojin – Thành viên nhóm nhạc LOONA

04/06/2019

Yeojin tên thật là Im Yeojin, sinh ngày 11 tháng 11 năm 2002. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-Olivia-Hye

Thông tin Profile Olivia Hye – Thành viên nhóm nhạc LOONA

03/06/2019

Olivia Hye tên thật là Son Hyejoo, sinh ngày 13 tháng 11 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông…

profile-choerry

Thông tin Profile Choerry – Thành viên nhóm nhạc LOONA

03/06/2019

Choerry tên thật là Choi Yerim, sinh ngày 4 tháng 6 năm 2001. Cô  ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-GoWon

Thông tin Profile Gowon – Thành viên nhóm nhạc LOONA

03/06/2019

Gowon tên thật là Park Chaewon, sinh ngày 15 tháng 11 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-hyunjin

Thông tin Profile Hyunjin – Thành viên nhóm nhạc LOONA

03/06/2019

Hyunjin tên thật là Kim Hyunjin, sinh ngày 15 tháng 11 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-heejin

Thông tin Profile Heejin – Thành viên nhóm nhạc LOONA

03/06/2019

Heejin tên thật là Jeon Heejin, sinh ngày 19 tháng 10 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-chuu

Thông tin Profile Chuu – Thành viên nhóm nhạc LOONA

03/06/2019

Chuu tên thật là Kim Jiwoo, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-kimlip

Thông tin Profile Kim Lip – Thành viên nhóm nhạc LOONA

02/06/2019

Kim Lip tên thật là Kim Jungeun, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông…

profile-jinsoul

Thông tin Profile Jinsoul – Thành viên nhóm nhạc LOONA

02/06/2019

Jinsoul tên thật là Jung Jinsoul, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-yves

Thông tin Profile Yves- Thành viên nhóm nhạc LOONA

02/06/2019

Yves tên thật là Ha Sooyoung, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông tin…

1 2